1. OBCHODNÍ PODMÍNKY
 2.  
 3. obchodní firma:
 4.  
 5. Andrea Junová
 6.  
 7. identifikační číslo: 87853221
 8.  
 9. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
 10.  
 11. se sídlem: Počernická 168/1a, PSČ: 180 00, Praha - 10
 12.  
 13. zapsané v živnostenském rejstříku.
 14.  
 15. https://sperkyprodobrouvec-cz.webnode.cz/
 16.  
 17. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 18.  
 19. 1.1. Obchodní podmínky obchodní firmy Andrea Junová, se sídlem: Počernická 168/1a, PSČ:
 20.  
 21. 180 00, Praha – 10, identifikační číslo: 87853221, zapsané v živnostenském rejstříku
 22.  
 23. vedeném (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1
 24.  
 25. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva
 26.  
 27. a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále
 28.  
 29. jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen
 30.  
 31. „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod
 32.  
 33. je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese
 34.  
 35. https://sperkyprodobrouvec-cz.webnode.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to
 36.  
 37. prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 38.  
 39. 1.2. Pokud jde o případ kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je
 40.  
 41. právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské
 42.  
 43. činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, se tyto obchodní podmínky
 44.  
 45. (dále jen „obchodní podmínky“) na to nevztahují.
 46.  
 47. 1.3. Jiná či odchylná ustanovení od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
 48.  
 49. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
 50.  
 51. podmínek.
 52.  
 53. 1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní
 54.  
 55. podmínky jsou vyhotoveny v jazyce českém. Kupní smlouvu lze uzavřít rovněž v českém
 56.  
 57. jazyce.
 58.  
 59. 1.5. Tyto obchodní podmínky můžou být prodávajícím měněny či doplněny. Tímto
 60.  
 61. ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího
 62.  
 63. znění obchodních podmínek.
 64.  
 65. ZÁKAZNÍKŮV UŽIVATELSKÝ ÚČET
 66.  
 67. 1.6. Registrací zákazníka provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého
 68.  
 69. uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
 70.  
 71. objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
 72.  
 73. 1.7. Při registrace na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
 74.  
 75. správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
 76.  
 77. jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském
 78.  
 79. účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 80.  
 81. 1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
 82.  
 83. je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
 84.  
 85. uživatelského účtu.
 86.  
 87. 1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 88.  
 89. 1.10. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
 90.  
 91. a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
 92.  
 93. prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 94.  
 95. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 96.  
 97. 1.11. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
 98.  
 99. charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 100.  
 101. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 102.  
 103. 1.12. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
 104.  
 105. jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
 106.  
 107. souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve
 108.  
 109. webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího
 110.  
 111. uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 112.  
 113. 1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
 114.  
 115. a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
 116.  
 117. ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
 118.  
 119. území České republiky.
 120.  
 121. 1.14. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
 122.  
 123. obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 124.  
 125. 1.14.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
 126.  
 127. nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 128.  
 129. 1.14.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
 130.  
 131. objednávaného zboží a
 132.  
 133. 1.14.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
 134.  
 135. „objednávka“).
 136.  
 137. 1.15. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
 138.  
 139. údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
 140.  
 141. zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle
 142.  
 143. kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v
 144.  
 145. objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení
 146.  
 147. objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu
 148.  
 149. elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen
 150.  
 151. „elektronická adresa kupujícího“).
 152.  
 153. 1.16. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
 154.  
 155. kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
 156.  
 157. objednávky (například písemně či telefonicky).
 158.  
 159. 1.17. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
 160.  
 161. (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
 162.  
 163. elektronické pošty kupujícího.
 164.  
 165. 1.18. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
 166.  
 167. smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
 168.  
 169. v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
 170.  
 171. na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní
 172.  
 173. sazby.
 174.  
 175. PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENA ZBOŽÍ
 176.  
 177. 1.19. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
 178.  
 179. uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 180.  
 181. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese;
 182.  
 183. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 184.  
 185. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6045040054/5500, vedený
 186.  
 187. u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 188.  
 189. bezhotovostně bankovním převodem;
 190.  
 191. 1.20. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
 192.  
 193. s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se
 194.  
 195. dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 196.  
 197. 1.21. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při
 198.  
 199. převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 15 dnů od
 200.  
 201. uzavření kupní smlouvy.
 202.  
 203. 1.22. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
 204.  
 205. okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 206.  
 207. 1.23. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
 208.  
 209. k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě
 210.  
 211. před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se
 212.  
 213. nepoužije.
 214.  
 215. 1.24. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
 216.  
 217. kombinovat.
 218.  
 219. 1.25. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
 220.  
 221. předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
 222.  
 223. kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 224.  
 225. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej
 226.  
 227. v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 228.  
 229. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 230.  
 231. 1.26. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní
 232.  
 233. smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
 234.  
 235. předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato
 236.  
 237. lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
 238.  
 239. prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy
 240.  
 241. může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu
 242.  
 243. elektronické pošty prodávajícího: andreajunova@gmail.com.
 244.  
 245. 1.27. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní
 246.  
 247. smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od
 248.  
 249. odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese
 250.  
 251. kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy
 252.  
 253. zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 254.  
 255. 1.28. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající
 256.  
 257. peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní
 258.  
 259. smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
 260.  
 261. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží
 262.  
 263. kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
 264.  
 265. kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není
 266.  
 267. povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí
 268.  
 269. nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 270.  
 271. 1.29. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
 272.  
 273. proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 274.  
 275. 1.30. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
 276.  
 277. zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od
 278.  
 279. kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě
 280.  
 281. vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na
 282.  
 283. účet určený kupujícím.
 284.  
 285. 1.31. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
 286.  
 287. prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
 288.  
 289. kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
 290.  
 291. kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 292.  
 293. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 294.  
 295. 1.32. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
 296.  
 297. nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 298.  
 299. 1.33. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
 300.  
 301. v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 302.  
 303. 1.34. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
 304.  
 305. jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
 306.  
 307. spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
 308.  
 309. doručení.
 310.  
 311. 1.35. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
 312.  
 313. a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
 314.  
 315. porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
 316.  
 317. přepravce převzít.
 318.  
 319. 1.36. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
 320.  
 321. prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 322.  
 323. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 324.  
 325. 1.37. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
 326.  
 327. obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až
 328.  
 329. 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
 330.  
 331. spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 332.  
 333. 1.38. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
 334.  
 335. odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 336.  
 337. 1.38.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
 338.  
 339. vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
 340.  
 341. ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 342.  
 343. 1.38.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
 344.  
 345. kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 346.  
 347. 1.38.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
 348.  
 349. byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 350.  
 351. 1.38.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 352.  
 353. 1.38.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 354.  
 355. 1.39. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za
 356.  
 357. nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené
 358.  
 359. jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo
 360.  
 361. opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 362.  
 363. 1.40. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již
 364.  
 365. při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního
 366.  
 367. zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 368.  
 369. 1.41. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v
 370.  
 371. níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v
 372.  
 373. sídle nebo místě podnikání.
 374.  
 375. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 376.  
 377. 1.42. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 378.  
 379. 1.43. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
 380.  
 381. ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 382.  
 383. 1.44. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
 384.  
 385. obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
 386.  
 387. internetová adresa: https://www.coi.cz.
 388.  
 389. 1.45. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
 390.  
 391. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 392.  
 393. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 394.  
 395. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
 396.  
 397. dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
 398.  
 399. předpisů.
 400.  
 401. 1.46. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
 402.  
 403. občanského zákoníku.
 404.  
 405. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 406.  
 407. 1.47. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
 408.  
 409. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 410.  
 411. 1.48. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
 412.  
 413. bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní
 414.  
 415. číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 416.  
 417. 1.49. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace
 418.  
 419. práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li
 420.  
 421. kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro
 422.  
 423. účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním
 424.  
 425. osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě
 426.  
 427. znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 428.  
 429. 1.50. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém
 430.  
 431. uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět
 432.  
 433. správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o
 434.  
 435. změně ve svých osobních údajích.
 436.  
 437. 1.51. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
 438.  
 439. v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
 440.  
 441. neautomatizovaným způsobem.
 442.  
 443. 1.52. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
 444.  
 445. že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 446.  
 447. DORUČOVÁNÍ
 448.  
 449. 1.53. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 450.  
 451. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 452.  
 453. 1.54. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
 454.  
 455. strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele
 456.  
 457. vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 458.  
 459. 1.55. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
 460.  
 461. stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
 462.  
 463. ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
 464.  
 465. dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 466.  
 467. 1.56. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
 468.  
 469. podobě a není přístupná.
 470.  
 471. V Praze dne 22.05.2016
 472.  
 473. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování : Andrea Junová se sídlem:
 474.  
 475. Počernická 168/1a, PSČ: 180 00, Praha – 10, identifikační číslo: 87853221, adresa
 476.  
 477. elektronické pošty: andreajunova@gmail.com, telefon +420 604 504 005

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní firma: Šperky pro dobrou věc

Identifikační číslo: 08079137

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Se sídlem: Pod Sychrovem I 1119/4, 101 00 Praha 10

zapsané v živnostenském rejstříku.

www.sperkyprodobrouvec.cz

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní podmínky obchodní firmy Šperky pro dobrou věc,

se sídlem: Pod Sychrovem I 1119/4, 101 00 Praha 10

identifikační číslo: 08079137 zapsané v živnostenském rejstříku

vedeném (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva

a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále

jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen

„kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod

je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese

https://sperkyprodobrouvec-cz.webnode.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to

prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Pokud jde o případ, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je

právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské

činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, se tyto obchodní podmínky

(dále jen „obchodní podmínky“) na to nevztahují.

1.3. Jiná či odchylná ustanovení od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních.

1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní

podmínky jsou vyhotoveny v jazyce českém. Kupní smlouvu lze uzavřít rovněž v českém.

1.5. Tyto obchodní podmínky můžou být prodávajícím měněny či doplněny. Tímto

ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího

znění obchodních podmínek.

ZÁKAZNÍKŮV UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.6. Registrací zákazníka provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého

uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět

objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

1.7. Při registrace na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět

správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při

jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském

účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující

je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho

uživatelského účtu.

1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,

a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení

prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.11. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního

charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.12. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen

jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech

souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve

webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího

uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením

a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené

ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci

území České republiky.

1.14. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní

obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.14.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického

nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

1.14.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží

1.14.3. nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako

„objednávka“).

1.15. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit

údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího

zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle

kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v

objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení

objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu

elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen

„elektronická adresa kupujícího“).

1.16. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše

kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení

objednávky (například písemně či telefonicky).

1.17. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky

(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu

elektronické pošty kupujícího.

1.18. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku

v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady

na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní

PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENA ZBOŽÍ

1.19. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující

uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

1.20. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené

s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se

dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.21. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při

převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 15 dnů od

uzavření kupní smlouvy.

1.22. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn

okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.23. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde

k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě

před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku

1.24. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.25. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními

předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy

kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej

v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.26. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní

smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že

předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato

lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být

prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy

může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu

elektronické pošty prodávajícího: info@sperkyprodobrouvec.cz

1.27. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní

smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od

odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese

kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy

zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.28. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající

peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní

smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží

kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím

kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není

povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí

nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

1.29. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst

proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.30. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského

zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od

kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě

vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na

účet určený kupujícím.

1.31. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi

prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od

kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a

kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.32. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,

nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.33. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím

v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.34. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo

jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady

spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem

1.35. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží

a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání

porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od

přepravce převzít.

1.36. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky

prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.37. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými

obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až

2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

1.38. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.38.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové

vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s

ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.38.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke

kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.38.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,

byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.38.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.38.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.39. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za

nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené

jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo

opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.40. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již

při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního

zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

1.41. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v

níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v

sídle nebo místě podnikání.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.42. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.43. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.44. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká

obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,

internetová adresa: https://www.coi.cz.

1.45. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad

dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších

1.46. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2

občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.47. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.48. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa

bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní

číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.49. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace

práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li

kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro

účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním

osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě

znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.50. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém

uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět

správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o

změně ve svých osobních údajích.

1.51. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány

v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě

neautomatizovaným způsobem.

1.52. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,

že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.53. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.54. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak

strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele

vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.55. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým

stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému

ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není

dotknutá platnost ostatních ustanovení.

1.56. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické

podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování : Šperky pro dobrou věc s.r.o.

Pod Sychrovem I 1119/4,  PSČ: 101 00, Praha 10, identifikační číslo: 08079137, adresa

elektronické pošty: info@sperkyprodobrouvec.cz,  tel. +420 734 744 834.